Organisaties die wij steunen

In het eerste jaar zullen wij ons primair richten op ‘Mobilisation for the Environment’ (MOB), een deskundige organisatie die aangetoond heeft met succes de kracht van de wet in te zetten om de overheid bij de les te houden. Vooral op het gebied van stikstof (=biodiversiteit).  In het eerste jaar zal ca 80% van de donaties naar MOB gaan. Daarnaast zullen wij een drietal (kleinere) organisaties steunen om hen middels kennis/financiële middelen in staat te stellen hun slagkracht te verhogen. Hoe succesvoller we zijn in het aantrekken van fondsen hoe meer meer initiatieven wij zullen ondersteunen. Wij beginnen met: PAN.NL, Meten=Weten en Werkgroep Behoud de Peel, kleine en deskundige organisaties die met extra middelen veel kunnen doen. Voor alle duidelijkheid wij zullen als stichting geen invloed uitoefenen op het beleid van de ondersteunde organisaties, deze bepalen geheel onafhankelijk hun eigen koers.  Hieronder vind u meer detail over de eerste 4 organisaties die wij steunen:

Mobilisation for the Environment (MOB)

Mobilisation for the environment

Voor Advocaat van de Aarde was het werk van MOB de inspiratie om te starten.

MOB heeft herhaaldelijk met succes aangetoond de kracht van de wet te kunnen gebruiken om de overheid aan de wet te houden. MOB is bekend om de bijdrage aan de uitspraken van het Europese Hof uit 2018 en de Raad van State van mei 2019 waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking werd gesteld. Deze uitspraken hebben geleid tot een doelstelling in het nieuwe coalitieakkoord van de reductie van stikstof emissies met 50%, de benoeming van een stikstof minister en een stikstof fonds van 25 miljard euro. Dit betekent echter niet dat MOB klaar is.  In het huidige politieke klimaat verwachten wij dat organisaties als MOB hard nodig zullen zijn om de belangen van de natuur te behartigen. Advocaat van de Aarde wil het MOB mogelijk maken haar slagkracht en vooral ook haar bestendigheid te vergroten (immers de drijvende kracht Johan Vollenbroek is inmiddels 73 jaar)

"Met behulp van de steun van Advocaat van de Aarde willen wij -helaas- meer procedures voeren, ons team versterken en ons werkgebied uitbreiden naar waterkwaliteit. Ook willen wij als organisatie meer energie steken in de communicatie van onze aktiviteiten en de problematiek waaraan wij werken. De steun van Advocaat van de Aarde zal ons ook in staat stellen een langere tijdshorizon te hanteren".

Johan Vollenbroek, Voorzitter MOB

Lees meer

Meten=Weten Voor een gezonde leefomgeving zonder pesticiden

meten is weten

Meten=Weten doet zélf onderzoek naar de verspreiding van pesticiden en doet dat in het kader van burgerwetenschap (citizen science). Meten=Weten werkt samen met wetenschappers van diverse universiteiten. De resultaten van hun onderzoek worden gebruikt als onderbouwing bij rechtszaken, handhavingsverzoeken en overleg met overheden. Meten=Weten laat zien dat er écht een deken van pesticiden over Nederland ligt en dat het de hoogste tijd is dat overheden burgers en natuur beter beschermen.

De belangrijkste doelstellingen van Meten=Weten zijn: 

  1. Een drastische vermindering van het gebruik van pesticiden en per direct een verbod op vluchtige stoffen.
  2. Correct toepassen van Europese regelgeving. 
  3. Zonering van teelten. Op percelen nabij natuur-, woon- en recreatiegebieden uitsluitend biologische / pesticiden arme teelten. 
  4. Herziening van de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen.

 Met behulp van Advocaat van de Aarde wil Meten=Weten graag 

Een Symposium organiseren gericht op de bewustwording onder een veel grotere groep opinie makers en burgers. Daar zal M=W de resultaten presenteren van het project Schone Sier. M=W verwacht dat opnieuw overtuigend bewijs kan worden gepresenteerd voor een bestrijdingsmiddelengebruik dat recht doet aan volksgezondheid en natuur. M=W zal de onderzoeksresultaten inzetten zodat bestaande wetten beter worden gehandhaafd en pesticiden uitsluitend goed worden gekeurd na wetenschappelijk up-to-date onderzoek. Dat zal leiden tot een gezonde leefomgeving voor burgers en een goede bescherming van de natuur. 

Meer en uitgebreidere juridische procedures voeren gericht op verkrijgen jurisprudentie om overheden te bewegen bij besluitvorming beter rekening te houden met de bescherming van de volksgezondheid en de natuur bij gebruik van pesticiden.  Dit strekt zich uit tot het verbieden van het gebruik van de meest schadelijke pesticiden, het verbieden van gebruik in kwetsbare gebieden, het verder ruimtelijk reguleren van het gebruik, het verfijnen van de toelating tot het gebruik, etc. 

Lees meer

PAN Nederland

Pesticiden zijn vernietigend voor planten en dieren, vooral insecten. Zij worden in de Nederlandse land- en tuinbouw ontzettend veel gebruikt. De restanten worden overal aangetroffen; in rivieren en meren, bij mensen thuis en in het bloed van dieren en mensen.   

PAN Nederland (PAN-NL) is onderdeel van PAN Europe en heeft als doel het uitbannen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, en daarbuiten. PAN-NL streeft daarnaast naar openheid van de overheid over onderliggende informatie en toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen.

PAN Nederland voert diverse procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). De kosten daarvan zijn beperkt (griffiekosten), maar voor de zitting zouden we graag beschikken over een advocaat en daar zijn flinke kosten aan verbonden.

Ook lopen een 3-tal van die zaken bij het Europees Hof vanwege prejudiciële vragen die zijn gesteld door het CBB. Niet te voorzien valt of er een zitting zal volgen. In dat geval zouden we graag een advocaat inhuren.

PAN Nederland denkt ook na over een civiele zaak. Nederland zou aangeklaagd kunnen worden voor het niet naleven van de Verordening Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen. In België hebben een aantal milieuorganisaties dat onlangs gedaan. Daar is een behoorlijk budget voor nodig.

Hans Muilerman, Algemeen Bestuur Pan NL: "Onze medewezens op deze wereld zijn niet in staat hun rechten te halen, en daarom doen wij rechtszaken voor hen".

Lees meer

Werkgroep Behoud de Peel

Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) is een stichting, met als doelstelling het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(achtig) landschap, met de daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten.  Al sinds 1978 is WBdP actief met dit Peelbeschermingswerk.

Veel van de landelijke problematiek op het gebied van natuurbeheer en -herstel komt samen in het Peelgebied. Deze regio bevat waardevolle natuurgebieden (o.a. Deurnese Peel, Mariapeel, Groote Peel en Sarsven/De Banen), maar is ook één van de meest intensieve landbouw- en veeteeltgebieden van ons land. Dat staat op gespannen voet met het behoud en het herstel van de Peelnatuur.
Het hoofddoel van WBdP is om de Peel minder kwetsbaar te maken voor negatieve beïnvloeding van buitenaf.

Om dat te bereiken neemt WBdP deel aan het opstellen/uitvoeren van diverse plannen voor een betere inrichting van de Peelreservaten, plus van een zone daar omheen. 

Indien daarmee geen goede uitkomst wordt verkregen, schuwt de Werkgroep de gang naar de rechter niet.

Ondanks dat het werk van WBdP vooral regionaal gericht is, heeft het vaak een landelijke relevantie. Zo deed de Raad van State in 2019 uitspraak in beroepen van WBdP betreffende natuurvergunningen die met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren verleend. De conclusie was dat het PAS niet voldeed aan de Europese eisen. Deze uitspraak kennen we tegenwoordig als de beruchte 'stikstofuitspraak'.
Ook op het gebied van anti-verdroging heeft WBdP al veel bereikt, zoals de instelling van hydrologische beschermingszones rond de Peel en de natuurvergunningplicht voor de aanleg van sloten, drainages en beregening daarbinnen.

Met behulp van Advocaat van de Aarde wil de Werkgroep zich voor het bovenstaande nog meer gaan inzetten en ook meer kennis uitwisselen met aanverwante organisaties. Dat zal dan ook bijdragen aan bescherming van andere natuurgebieden in Nederland.

Lees meer

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een betere wereld
voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht