Waarom Advocaat van de Aarde?

"Wij zijn er omdat de aarde een goede advocaat nodig heeft."


Wij steunen organisaties die de kracht van de wet hanteren om een hoog niveau van kwaliteit van milieu en natuur te bevorderen.

Noodtoestand

Het gaat niet goed met het klimaat. Als we de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, overschrijden we binnen 10 jaar de afgesproken 1.5 graad opwarming uit het Parijs-Akkoord. Ook de biodiversiteit ,de basis van de ecosystemen waar wij als mensen volledig van afhankelijk zijn, gaat ontzettend hard achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. 

Onze overheid doet zijn werk niet

De overheid handhaaft veel milieuwetten niet of slecht. Dit zien we bij de centrale en de decentrale overheid zoals provincies en gemeenten. Door de jarenlange kortingen op budgetten van overheidsdiensten die toezicht moeten houden op naleving van wetten zijn deze vaak niet toegerust om hun taak te vervullen. Zij kampen met gebrek aan personeel of budget en passen vaak noodgedwongen een zeer hands-off toezicht (zelfregulering) toe. In de praktijk leidt dat tot geen toezicht.

(Grote) bedrijven overtreden op grote schaal milieuwetten

Bedrijven beschikken vaak niet over de juiste (natuur of milieu) vergunningen maar zijn toch vol in bedrijf met alle schade voor natuur als gevolg. (Schiphol, TATA steel, Amercentrale)

De Politiek faalt

Er zijn goede internationale afspraken over het verminderen van klimaatverandering en het stopzetten van het verlies aan biodiversiteit. Maar ondanks deze afspraken en het jongste alarmerende VN-klimaatrapport ging de Nederlandse Staat in beroep om de Urgenda eis af te wenden. Minister Adema vindt het tempo waarmee Brussel de aangescherpte natuurdoelen wil halen niet haalbaar en niet realistisch. Er gaapt dus een enorme kloof tussen ambitie en actie.

Burgers gaan naar de rechter

Kim Putters, Voorzitter van de SER, schetst het heel treffend in zijn interview met de Volkskrant van 12 januari j.l. ‘Wanneer de politiek-bestuurlijke elite weigert aan te geven waar de samenleving heen gaat, dan stappen burgers naar de rechter om een richting af te dwingen. Ze zeggen: U heeft verdragen getekend, beloften gedaan, maar u maakt het niet waar. Dan krijgt de rechterlijke macht een positie in dat krachtenveld.’

Ook de aarde heeft een advocaat nodig

Daarom stappen steeds meer burgerinitiatieven en organisaties naar de rechter om te zorgen dat de overheid de eigen wetgeving handhaaft. Hier is veel geld en specialistische expertise mee gemoeid. Wij zorgen dat deze organisaties aan slagkracht winnen door ze te ondersteunen met expertise, kennis en financiële middelen. Daarmee nemen wij drempels weg en dragen wij bij aan de bestendigheid van deze organisaties.  Stichting Advocaat van de Aarde zal zelf geen projecten opstarten maar zich puur richten op initiatieven en organisaties die de kracht van de wet hanteren om op te komen voor natuur en milieu.

 

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht