Nieuws

Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen.

Wereldwijd staat de biodiversiteit - de soortenrijkdom van al het leven op aarde - zwaar onder druk. Daarom hebben bijna 200 landen eind 2022 op een VN-top in Montreal doelen opgesteld om de achteruitgang te stoppen en de biodiversiteit te herstellen.

Werkgroep de Peel strijdt onverminderd voort

Naast haar acties tegen verdroging voert Werkgroep Behoud de Peel natuurlijk ook nog steeds actie als gemeentes of provincies vergunningen verlenen waarbij de uitstoot van ammoniak (stikstof) toeneemt. De Peel is namelijk al zwaar overbelast met stikstof en die situatie moet dus juist verbeterd worden.

Advocaat van de Aarde krijgt steun van Turing Foundation voor het project beschermen van de Waddenzee.

Helaas is het zo dat de Waddenzee een van de meest vervuilde oppervlaktewateren is van Nederland, en helaas, Nederland bungelt helemaal onderaan in de ranglijst van Europese landen op het gebied van waterkwaliteit.

De vicieuze cirkel van het stikstofbeleid

Iedereen die het beleid rondom natuur en stikstof al wat langer volgt, zal het patroon van een vicieuze cirkel herkennen. Ecologische studies, zoals de Habitatrichtijnrapportages, het Living Planet Report, de natuurdoelanalyses voor specifieke Natura 2000-gebieden of het advies daarover van de Ecologische Autoriteit laten keer op keer zien dat het niet goed gaat met een deel van de Nederlandse natuur.

JURIDISCHE STRIJD TEGEN GLYFOSAAT IS GESTART

Een consortium van zes NGO’s – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Frankrijk), GLOBAL 2000 (Oostenrijk), PAN Germany en PAN-Nederland – is officieel een juridische uitdaging gestart tegen het recente besluit van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw goed te keuren.

Na het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het hergoedkeuringsproces van glyfosaat en het identificeren…

Nieuwsbrief Meten= Weten

We maken ons grote zorgen over afnemende biodiversiteit en de klimaatverandering die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wetenschappers luiden wereldwijd de noodklok terwijl we in Nederland in de ban zijn van een nieuwe verkiezingscampagne. Een machtige agro-lobby houdt iedere poging tot verandering in de landbouw tegen. De landbouw is de enige economische sector waar politici met een direct belang meebeslissen over het beleid. Het is dan ook zeer zorgelijk om te zien hoeveel belanghebbende politici vertegenwoordigd zijn in de waterschappen, Provinciale Staten, de Eerste- en Tweede Kamer en Europa.

In Westerveld nemen burgers het heft in eigen hand om het intensieve pesticidengebruik tegen te gaan.

In Westerveld nemen burgers het heft in eigen hand om het intensieve pesticidengebruik tegen te gaan.

Milieuclub MOB eist verbetering Friesland voor vervuilde wateren

Milieuclub MOB eist verbetering Friesland voor vervuilde wateren

Werkgroep de Peel zet zich tegen verdroging de Peel, Provincie reageert uiterst traag

Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) blijft zich inzetten om grondwateronttrekkingen rondom de Peel aan banden te leggen. In deze nieuwsbrief leest u in vogelvlucht wat er in dit slepende dossier allemaal al aan vooraf is gegaan en hoe we provincies Limburg en Noord-Brabant er toe aanzetten om meer haast te maken met dit dossier. Tevens krijgt u een update van de lopende handhavingsverzoeken en bezwaren in het beregeningsdossier. Verder is tijdens onze controle van vergunningen aan het licht gekomen dat er een -onrechtmatige- toestemming is verleend door waterschap Aa en Maas voor de verplaatsing van een beregeningsput richting de Groote Peel. Daar hebben we vanzelfsprekend bezwaar tegen gemaakt en we onderzoeken of dit in het verleden vaker is gebeurd.

MOB roept Friesland op zich aan de kader richtlijn water te houden.

Mobilisation for the Environment (MOB)-voorman Johan Vollenbroek heeft een eerste stap gezet voor een procedure tegen de provincie Friesland en Wetterskip Fryslan over het niet nakomen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht