Ons Werk

Wij geloven in de kracht van de wet om de overheid bij de les te houden en
op te komen voor de aarde.

Onze doelen

De Stichting Advocaat van de Aarde kan, dankzij onze donateurs, burgerinitiatieven en organisaties steunen die de kracht van de wet hanteren zodat de overheid zich aan de eigen wetten houdt. Dit willen wij bereiken door een platform te vormen voor financiele middelen, expertise en gestructureerde kennis uitwisseling voor -in eerste instantie- de door ons ondersteunde organisaties. Daarmee kunnen zij effectiever opereren en focusen op hun kracht. Wij zullen zelf geen projecten starten.

Onze aanpak

Wij geloven in de kracht van juridische middelen om de overheid zich aan de wet te laten houden en daarmee op te komen voor de natuur.

Om ons doel te realiseren werven wij donaties en fondsen waarmee wij middelen en kennis ter beschikking stellen aan organisaties of burgerinitiatieven die hoog niveau van bescherming van de natuur en milieu nastreven middels de kracht van de wet. 

Wij willen activiteiten ondersteunen op onder andere de volgende gebieden.

  • Het nemen van juridische, politieke en publicitaire maatregelen om lokale, regionale of mondiale milieuproblemen, aan te pakken met de focus op Nederland. 
  • Het streven naar goede wettelijke regelingen met betrekking tot leefmilieu en kwaliteit van de natuur, en het bevorderen van de naleving ervan.
  • Het stoppen of  beperken van verdere teruggang van biodiversiteit in Europa, en in Nederland in het bijzonder.
  • Het bevorderen van een tijdige en juiste implementatie van Europese richtlijnen, zoals de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, waaronder de regelgeving die is bedoeld om te komen tot een systematische verlaging van stikstofdeposities afkomstig van industrie, landbouw en veeteelt op natuurgebieden in het gehele land en het terugdringen van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Bescherming van het leefklimaat en de gezondheid van de mens.
  • Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een betere wereld
voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht