Stichting Advocaat van de aarde

Contact gegevens Stichting Advocaat van de aarde

Rekeninghouder Advocaat van de aarde
IBAN   NL40 TRIO 0320547167
RSIN    864318273
KvK  87521946

Doelstelling van de Stichting

Doelstelling

Uitgangspunt voor de stichting is de volgende doelstelling:

 1. De stichting heeft als doel om een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu te bereiken en de naleving van wetgeving en verdragen hierover te bevorderen.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het zelf bevorderen van of het financieel of materieel ondersteunen van organisaties of burgerinitiatieven die zich inspannen voor:
  • Het nemen van juridische, politieke en publicitaire maatregelen om lokale, regionale of mondiale milieuproblemen, aan te pakken waarbij de focus primair op Nederland is gericht;
  • Het streven naar goede wettelijke regelingen met betrekking tot het leefmilieu en de kwaliteit van de natuur, en het bevorderen van de naleving ervan;
  • Het stoppen dan wel beperken van verdere teruggang van biodiversiteit in Europa, en in Nederland in het bijzonder
  • Het bevorderen van een tijdige en juiste implementatie van Europese richtlijnen, zoals de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, waaronder de regelgeving die is bedoeld om te komen tot een systematische verlaging van stikstofdeposities afkomstig van industrie, landbouw en veeteelt op natuurgebieden in het gehele land
  • Bescherming van het leefklimaat en de gezondheid van de mens;
  • Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 5. Het samenwerken met instellingen waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen van de stichting;


Statuten en Reglementen (downloadable documenten)


Statuten (link)
Donatiebeleid (link)
Bestuursreglement (link)


Beleidsplan en jaarverslag (downloadable documenten)

Jaarverslag 2023 (link)
Beleidsplan 2024 (link)

ANBI Formulier jaar 2023 (link)

Criteria en Eisen voor Toekenning

Criteria en Eisen voor Toekenning (link)
Model Toekenningsovereenkomst (link)


Functies en namen bestuurders


Voorzitter:  de heer Frans Vollenbroek en 
Penningmeester/Secretaris: de heer Robert Amelung
Algemeen Bestuurslid: de heer Raoul Beunen
Algemeen Bestuurslid: mevrouw Aoife Fleming
Algemeen Bestuurslid: mevrouw Margot Ribberink


Beloningsbeleid


Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.


Verslag Activiteiten en financiele verantwoording


Wij verwijzen hiertoe naar het Jaarverslag (link)

 

Uitgeoefende Activiteiten


De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

 • Om het doel te realiseren gaat de stichting donaties en fondsen werven.

  De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Met inachtneming van die norm bouwt de stichting een continuïteitsbuffer op om de lange termijn bestendigheid van de activiteiten van de stichting en de initiatieven die de stichting ondersteunt te borgen.
 • De stichting gaat projecten ondersteunen welke een hoog niveau van bescherming en kwaliteit van het milieu bevorderen.
 • Organisaties of burgerinitiatieven kunnen de stichting vragen om ondersteuning van hun project door een projectplan in te dienen.
 • Projecten die ondersteund kunnen worden zijn onder andere:
  • Het voeren van juridische procedures om naleving van wetten en verdragen af te dwingen. Incl. de kosten van de daarvoor benodigde expertise (ecologisch, economisch, juridisch etc.)
  • De beïnvloeding van beleidsbepalers openbaar bestuur
  • Het organiseren van borging, deling en toegankelijk maken van kennis voor organisaties die de doelstelling van de stichting nastreven waarmee de stichting actief aan ‘capacity building” doet voor (kleinere) organisaties en burgerinitiatieven.
  • Het ondersteunen van lokale, regionale en nationale initiatieven, incl. burgerinitiatieven.
  • Het in het leven roepen van een ombudsman om milieu gerelateerde overheidscriminaliteit te signaleren en te duiden;
  • De opzet van gerichte communicatie om het werk van de initiatieven te laten landen bij politiek, bedrijfsleven, media en burgers via eigen website en sociale media;
  • De opzet van een lobbystrategie om aanpassing van artikel 21 van de Grondwet te entameren. Hierin zouden dan ook de rechten van volgende generaties moeten worden vastgelegd als het gaat om een schone leefomgeving.

Voor 2023 verwacht het bestuur dat ca 80% van de middelen ten goede zal komen aan projecten ingediend door Coöperatie MOB, dit i.v.m. de unieke situatie die Coöperatie MOB inneemt. De overige 20% zal worden aangewend voor het creëren van een continuïteitsbuffer en het ondersteunen van initiatieven van kleinere organisaties en burgerinitiatieven. Voor de daaropvolgende jaren is het uitdrukkelijk het doel van de Stichting om het deel dat naar projecten ingediend door Coöperatie MOB gaat, te verminderen. Daarmee wordt dan, al naar gelang de ‘draagkracht’ van de kleinere organisaties en burgerinitiatieven, het deel dat ter beschikking komt voor continuïteitsbuffer en initiatieven van deze organisaties en initiatieven vergroot. Omdat we aan het begin staan van de Stichting is het nog (financieel) te onzeker om nu aan te geven hoe snel het Bestuur het deel dat naar andere organisaties gaat kan vergroten.

Advocaat van de Aarde: draag bij aan een betere wereld voor volgende generaties

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld
 voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht