Nieuws

Nederland ligt niet op koers om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen.

Wereldwijd staat de biodiversiteit - de soortenrijkdom van al het leven op aarde - zwaar onder druk. Daarom hebben bijna 200 landen eind 2022 op een VN-top in Montreal doelen opgesteld om de achteruitgang te stoppen en de biodiversiteit te herstellen.

De vicieuze cirkel van het stikstofbeleid

Iedereen die het beleid rondom natuur en stikstof al wat langer volgt, zal het patroon van een vicieuze cirkel herkennen. Ecologische studies, zoals de Habitatrichtijnrapportages, het Living Planet Report, de natuurdoelanalyses voor specifieke Natura 2000-gebieden of het advies daarover van de Ecologische Autoriteit laten keer op keer zien dat het niet goed gaat met een deel van de Nederlandse natuur.

JURIDISCHE STRIJD TEGEN GLYFOSAAT IS GESTART

Een consortium van zes NGO’s – PAN Europe, ClientEarth (EU), Générations Futures (Frankrijk), GLOBAL 2000 (Oostenrijk), PAN Germany en PAN-Nederland – is officieel een juridische uitdaging gestart tegen het recente besluit van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw goed te keuren.

Na het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het hergoedkeuringsproces van glyfosaat en het identificeren…

Nieuwsbrief Meten= Weten

We maken ons grote zorgen over afnemende biodiversiteit en de klimaatverandering die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wetenschappers luiden wereldwijd de noodklok terwijl we in Nederland in de ban zijn van een nieuwe verkiezingscampagne. Een machtige agro-lobby houdt iedere poging tot verandering in de landbouw tegen. De landbouw is de enige economische sector waar politici met een direct belang meebeslissen over het beleid. Het is dan ook zeer zorgelijk om te zien hoeveel belanghebbende politici vertegenwoordigd zijn in de waterschappen, Provinciale Staten, de Eerste- en Tweede Kamer en Europa.

MOB roept Friesland op zich aan de kader richtlijn water te houden.

Mobilisation for the Environment (MOB)-voorman Johan Vollenbroek heeft een eerste stap gezet voor een procedure tegen de provincie Friesland en Wetterskip Fryslan over het niet nakomen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Omwonenden TATA Steel opnieuw naar de rechter voor schone lucht

Bewoners uit de omgeving van Tata Steel starten een nieuwe rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland. Ze vinden dat het provinciebestuur harder moet optreden tegen de vervuiling van de staalfabriek in IJmuiden. Concreet willen de bewoners dat de provincie een deadline oplegt aan Tata Steel, zodat duidelijk is vanaf wanneer het bedrijf een zogenoemde ontstoffingsinstallatie moet inzetten.

Rechtbank verbiedt gebruik pesticiden voor lelieperceel

Een lelieteler mag geen pesticiden meer spuiten op zijn lelieveld bij Boterveen. De rechter vindt de gezondheidsrisico’s voor omwonenden te groot.
Eind mei spanden negen omwonenden van het buurtschap Boterveen bij Dwingeloo een kort geding aan om het spuiten van de lelieteler verder te voorkomen.

Lees hier

Update beregeningsacties Werkgroep de Peel: Provincies stellen antwoord uit.

Verdroging van de Peel is een van de grootste bedreigingen voor het natuurgebied. Daarom heeft Werkgroep de Peel bij de provincies Limburg en Noord-Brabant handhavingsverzoeken ingediend, vanwege beregeningsputten zonder natuurvergunning binnen de hydrologische bufferzones rondom de Peel.

Paardenbloemen in vijftien parken besmet met bestrijdingsmiddelen en anti-vlooiengif

Zoals gepubliceerd uit een artikel in Trouw van vandaag : Op paardenbloemen uit vijftien openbare parken in Nederland zitten restanten van anti-vlooienmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, zo blijkt uit een onderzoek van PAN NL en Buijs Agro Services. PAN is een van de 4 organisaties die wij ondersteunen.

Burgers stappen naar de rechter: Kan het ook anders?

‘Burgers stappen steeds vaker naar de rechter in een poging natuur, milieu en de kwaliteit van hun leefomgeving te beschermen. Dat lijkt in tegenspraak met het voornemen van de overheid om burgers in de besluitvorming te betrekken zodat zorgen in een vroeg stadium kunnen worden geadresseerd.  Overheden kunnen juridische procedures voorkomen door het uitvoeren en handhaven van wet- en regelgeving en het serieuzer nemen van burgerbetrokkenheid. Tijdens een symposium in Wageningen bleek dat onder deelnemers brede consensus bestaat dat juridische procedures voorlopig onvermijdelijk zullen zijn, omdat overheden natuur- en milieubescherming nog regelmatig ondergeschikt stellen’.

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht