Turing Foundation Steunt Project bescherming Waddenzee

Samenwerking tussen Advocaat van de Aarde, MOB, PAN NL en de Waddenvereniging

Het Werelderfgoed Waddenzee is één van de grootste wildernisgebieden van Europa en is een van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld. De Waddenzee biedt ruimte aan meer dan 10.000 soorten planten en dieren. Verder speelt de Waddenzee een onmisbare rol over haar grenzen heen: de rijkdom aan plaatselijke soorten is cruciaal voor zo’n 12 miljoen trekvogels die een tussenstop in het gebied maken op reis naar hun winter- of zomer verblijfsgebieden** 

Een kerncomponent van het UNESCO Werelderfgoed Verdrag is dat de staat een vergaande inspanningsverplichting heeft om “de bescherming, het behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende generaties” van werelderfgoederen binnen het grondgebied te waarborgen.

Daarnaast is de Waddenzee ook een Natura 2000-gebied waarop de uit de jaren 90 van de vorige eeuw stammende Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn van toepassing zijn. Deze richtlijnen bevatten een verslechteringsverbod dat niet wordt nageleefd. De Waddenzee valt ook onder de Kaderrichtlijn water (KRW). Deze kent sinds 2009 ook een verslechteringsverbod dat evenmin wordt nageleefd. Uit informatie van de Waddenvereniging blijkt dat de kwaliteit van het water niet verbetert maar eerder verslechtert. Dit geldt ook voor de visstand.

De Werelderfgoedstatus staat echter onder druk omdat inmiddels de Waddenzee tot de meest vervuilde oppervlakte wateren van Nederland behoort. Ook wil de overheid nog steeds gasboringen toestaan nabij de Waddenzee, die groot gevaar voor bodemdaling inhouden. De beslising is nu even uitgesteld maar het is niet van de baan.

De vervuiling op de Waddenzee komt voort uit meerdere oorzaken: Lozingen van bedrijven die op twee smeerpijpen lozen, lozingen van de landbouw bijv door gebruik van pesticiden of kunstmest en vervuiling die via de rivieren via IJsselmeer de Waddenzee opkomt en vervuiling uit de zeescheepvaart. 

Dit alles heeft er toe geleid dat de Waddenzee helaas tot een van de meest vervuilde oppervlaktewateren is van Nederland, en helaas, Nederland bungelt helemaal onderaan op de ranglijst van Europese landen op het gebied van waterkwaliteit.

Omdat de Waddenzee ons allen zeer ter harte gaat ondersteunt Advocaat van de Aarde de inspanningen die Stichting MOB onderneemt samen met de Waddenvereniging en PAN NL gericht op het realiseren van een schonere Waddenzee.

Wij verheugen ons zeer dat de Turing Foundation deze inspanningen gaat steunen.

Dat maakt het mogelijk de juiste expertise in te huren en meters te maken. En dat is meer dan ooit nodig want de waterkwaliteit van de Waddenzee is bar en boos.

Zie hier de link naar het bericht van de Turing Foundation

De foto is van Hetty Mellink, haar complete serie vind u hier. 

Advocaat van de Aarde komt op voor de natuur

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht